یاد بگیرید دقیقا چگونه حلقه شنا بادی را در 2 روز بهبود دادم

این بازی ۴۰ سال قبل در افغانستان خیلی مروج بود با به میان آمدن بازی فوتبال علاقمندان آن کم شدهاست. پس از بهوج

توسط مدیر سایت در 7 اردیبهشت 1402

این بازی ۴۰ سال قبل در افغانستان خیلی مروج بود با به میان آمدن بازی فوتبال علاقمندان آن کم شدهاست. پس از بهوجود آمدن نیزه، تیرکمان ،تمرینات نشانزنی، تمرینات آکروباتیک، کشتیگیری و اسپ دوانی جای رقصها را میگیرد. با ورود یونانیان در بلخ و ازدواج با رخسانه دختر شاه باختر ورزشهای منظم، کشتیگیری، اسپ دوانی، ورزشهای آکروباتیک و ژیمناستیک رونق بهتر گرفته و در نوروز مسابقات ورزشی صورت میگرفت. در زمان طالبان ورزش فوتبال و والیبال فعال بود ولی صرف مسابقات داخلی صورت میگرفت. درین بازی مردان خیلی قوی شرکت ورزیده یکی از پرهیجانترین ورزش افغانستان بهشمار میآید. بازی رسمی دارای مصونیت بوده ولی بازی غیررسمی خیلی سخت و خطرناک میباشد؛ که فعلاً بازی غیررسمی زیاده در قریه جات و ولسوالیها حتی به سطح شهر وجود دارد. در سال ۱۸۳۹ورزش بیسبال (توپ دنده) و کرکت توسط انگلیسها در افغانستان مروج گشت؛ ولی بزودی از طرف ملا ایمامان بازی کرکت ممنوع قرار داده شد. در ختم رقابتها برای ورزشکار برنده معمولاً یک چپن سبز با یک دستار و پول نقد به گونه تحفه داده میشد. تماشاچیان با پرداخت پول از همچو رقابتها دیدن مینمودند و بالای هر یک از پهلوانان جایزه میگذشتند. پهلوانان دران زمان با پای برهنه، و با یک نیکر تا سر زانوهای شان دراز میبود به رقابت میپرداختند؛ و این رقابتها بیشتر در باغ عمومی شهر کابل برگزار میشد.

فدراسیون پرورش اندام با معیارهای پذیرفته شده جهانی در سال ۱۳۸۲ خورشیدی عضویت فدراسیونهای آسیایی و جهانی پرورش اندام را کسب کرد و ورزشکاران برتر پرورش اندام توانستند که در نخستین رقابت بینالمللی در بحرین شرکت کنند و از خود شایسته گی نشان بدهند. این رقابت هادر دو رده سنی نو نهالان و نوجوانان براه انداخته شده بود. اولین حضور افغانستان در مسابقههای جهانی پس از ۲۸ سال، حضور در بازیهای آسیایی بوسان کره جنوبی سال ۲۰۰۲ بود؛ و پس ۲۰۰۶ باشگاههای داخل خاک خود کفا گردیده مسابقات را با کشورهای خارج براه انداخته در هر گوشه و کنار کشور باشگاهها و فدراسیونهای ورزشی را بنا نمودند؛ که پس از ۲۰۱۱ نتیجه خوب بهدست آوردند. درسه ماه دوم سمینارهای مربیگری و داوری و همایشها و براه انداختن مسابقات به منظور انتخاب ورزش کاران در تیم ملی اعطای نمایندگی در ولایات، مصاحبههای تلویزیونی غرض پیشرفت تبلیغ مروج این فن توسط استاد امیرحسین حسینی صورت گرفت.  Data has  been generat ed with the help of GSA C​on᠎tent Gen erat​or Demover sion!

این ورزش با خواندن سرودها و خوردن شراب سونا اجرا میشد. این ورزش زیاده از طرف گلوپ ورزشی اردو تعقیب و پشتیبانی میشد. افغانهای مقیم در پاکستان همیشه در تحت شرایط فشار زندگی نموده موقع نمییافتند تا به هنر ورزش دسترسی یابند. بنیاد مشت زنی فنی را در افغانستان استاد عبدالرشید بیغم پایهگذاری نمود. به همین ترتیب پس از مدتی شاگردان این سه استاد در رقابتهای داخلی و خارجی هم نتایج مطلوب را به دست آوردند. در سال ۱۳۱۷ خورشیدی در چهارچوب معارف مکتب سپورت ایجاد گردید که در آن از تمام مکاتب شهر شاگردان جذب میگردید و پس از دو سال تدریس به حیث استاد سپورت به تمام مکاتب معرفی میشدند که نخستین تعداد فارغان آن دوره را ۱۱ تن تشکیل میداد. مکتب سپورت در سال ۱۳۳۹ خورشیدی به لیسه سپورت ارتقاء نمود و شاگردان آن تا صنف دوازدهم درسهای شان را درین لیسه به پیش میبردند. نخستین کسانی که فوتبال را در افغانستان پایهگذار ی نمود عبارت بودند از آقای داوی و مولوی عبداللطیف که آنها از جمله شاگردان مکتب حبیبیه کابل بودند و در قلعه حشمت خان به تمرین فوتبال پرداختند.

بلندترین قلل افغانستان را به نام نوشاخ به ارتفاع ۷۴۹۲ متر میگویند که در سال ۱۳۸۸ توسط یک گروه ۴ نفری افغان تسخیر گردید. دومین ورزشگاه در ساحه چمن حضور کابل به نام غازی در سال ۱۳۰۹ خورشیدی در دوره سلطنت محمد نادر شاه بنا نهاده شد که تا امروز مرکز تجمع ورزشکاران و علاقمندان ورزش میباشد. ورزش کاران قبل از ایجاد فدراسیون مردان آهنین به کشورهای خارج عزام میشدند. در سهماهه اول نزدیک به چهل تن از ورزش کاران شهر کابل از قوانین مربیگری و داوری و فنون فنی تای بوکسینگ آموزش دیدند. در سال ۱۹۸۴ دولت دموکراتیک افغانستان نگذاشت ورزش کاران افغانی در مسابقات المپیک لوس آنجلس شرکت ورزند. یکی از علتهای که این ورزش رشد نمود بازی به شرط بود که به نام والیبال تجارتی مشهورشد. اگر کلک به غوچک اصابت نکند، بازیگر همرای چوب دست داشته اش سه مرتبه در قسمت لبه کلک ضربه وارد مینماید، درصورتیکه از زمین برخیزد درهوا ضربه دومی را برایش حواله نموده و آن را بدور میاندازد که در نزد بازی کنان یک بر محسوب میشود. بعضی اسپهای تربیت شده چاپ انداز را با دو پا به زمین میاندازد. هر ولایت از ۵۰۰-۲۰۰۰ چاپ انداز دارد که از میان آنها ده نفر به صفت تیم ولایت انتخاب میشود.

برای کسانی که هر گونه نگرانی در مورد دقیقا کجا و همچنین راهنمایی در مورد چگونگی استفاده از حلقه شنا دخترانه ، شما احتمالا می توانید با ما در صفحه وب تماس بگیرید.

آخرین مطالب
مقالات مشابه
نظرات کاربرن